Bases del Servei de Digiemprèn

 

A qui va adreçat Digiemprèn? Qui es pot inscriure als cursos?

L’accés a la web és lliure per a tothom. No obstant això, per inscriure’s als cursos cal:

 • Disposar d’un comerç o servei físic a peu de carrer, parada mercat municipal o de venda no sedentària a la demarcació de Barcelona. És imprescindible per poder accedir als cursos disposar de botiga física, les persones que només disposen de botiga online no podran accedir-hi.
 •  Ser dinamitzador/a comercial d’una associació de comerciants de la demarcació de Barcelona. 
 • O ser creador@s o artesans/nes de la demarcació de Barcelona. Definició de creador/a professional que dissenya i crea productes de consum. 

Criteris:

  • La raó social a la demarcació de Barcelona
  • Estar donat d’alta com a autònom a la Seguretat Social
  • Tenir una marca pròpia
  • Producció a petita escala d’edicions limitades
  • Treballar amb proveïdors locals
  • En el cas dels creador@s està inscrit/a al directori de Creador@s de la Diputació de Barcelona  (per apuntar-se al directori clicar el Link)  Directori de Creador@s
 •  
 1.  

COMERÇOS, SERVEIS, CREADOR@S, ARTESANS/NES

Si es vol realitzar els cursos de la plataforma, cal que emplenin el següent formulari. Un cop emplenat es lliurarà una comunicació al Servei de Comerç de l’ajuntament que pertoqui.

La Diputació de Barcelona sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal per tal de poder tramitar la sol·licitud, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent.

Un cop es validin les dades per l’Equip de Digiemprèn, l’usuari tindrà accés a la inscripció dels cursos de la web i disposarà d’un espai personal amb identificació pròpia.

Per tal que els comerços, serveis, creador@s i artesans/artesanes dels municipis puguin utilitzar la plataforma de formació, és imprescindible que el municipi estigui adherit al servei de Digiemprèn.

En cas contrari, recomanem que es posin contacte amb el Servei de comerç de l’Ajuntament que pertoqui per tal que s’adhereixi al Servei de Digiemprèn. 

IMPORTANT! La inscripció al formulari no dóna accés immediat a la plataforma de Digiemprèn. Un cop emplenat i en un període breu rebreu un mail de confirmació de Digiemprèn que us donarà accés a aquesta.

 

 

Condicions i normativa

1. ACCÉS A CURSOS

Per fer ús dels cursos serà necessari emplenar el formulari corresponent proporcionant les següents dades: DNI/NIE, correu electrònic, nom del comerç o de la marca, sector activitat, població, adreça del comerç. L’accés a la web és personal i instransferible.

 • Les dades personals recollides dels usuaris s’incorporen a la base de dades de Digiemprèn i comunicades a l’Ajuntament pertinent, del qual és responsable la Diputació de Barcelona. Les dades d’usuari s’utilitzaran per a la gestió dels cursos, el butlletí electrònic així com per enquestes del servei de Digiemprèn. . Les dades no seran cedides a tercers excepte amb els ajuntaments que puguin participar en aquest projecte i en els casos en què hi hagi una obligació legal.
 • L’usuari declara, sota la seva responsabilitat i amb coneixement de les responsabilitats en què pot incórrer per falsedat, que les dades manifestades són verídiques i que no s’han falsejat ni omès en cap cas.
 • Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l’única finalitat de gestionar l’alta com a usuari de la plataforma DIGIEMPRÈN i com a inscrit als cursos ofertats, en compliment d’una missió efectuada en interès públic i amb el seu consentiment. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran mentre no us doneu de baixa del servei, d’acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a rambla Catalunya, 126, 08008-Barcelona. També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 • L’usuari haurà de comunicar a Digiemprèn els canvis que es produeixin en les seves dades personals, especialment les de residència, correu electrònic o canvi d’activitat comercial.
 • L’espai personal de l’usuari, accessible des del la web de Digiemprèn, permet consultar els cursos realitzats i els cursos que s’estan realitzant.

2. ÚS DELS CURSOS

 • L’usuari es podrà inscriure a tots els cursos que vulgui, no hi ha cap limitació sempre i quan hi hagi places disponibles. Un cop s’arribi al límit d’inscripcions del curs, aquest es tancarà i no es podrà accedir a la inscripció.
 • La inscripció als cursos es realitzaran per ordre d’inscripció, un cop es superin les places, es tancarà i no es podran registrar més inscripcions.
 • En els cas que un curs no tingui un mínim d’inscripcions quedarà anul·lat.
 • Els cursos tenen una data de finalització. Després estarà actiu uns mesos i, finalment, es tancarà. Abans que es tanqui definitivament, però, es rebrà un avís.
 • L’usuari tindrà l’oportunitat d’acabar-lo durant els mesos que encara estigui actiu. Si no es pot acabar, es podrà tornar a inscriure en l’edició següent, sempre i quan hi hagi places disponibles
 • Després de la finalització de tots els cursos s’emetrà un certificat que acredita que l’alumne ha finalitzat el curs i que l’ha superat satisfactòriament segons els criteris d’avaluació establerts. Aquest certificat es descarregarà des del mateix web.
 • Els cursos disposen d’un fòrum per dirigir preguntes al professorat o intercanviar opinions. Tots els usuaris del fòrum han de seguir les normes bàsiques de:
  • RESPECTE: és important mantenir sempre el respecte per poder participar sempre en llibertat.
  • PRIVACITAT: Queda totalment prohibit reproduir o citar els missatges privats rebuts per part d’un altre usuari. Tot el que pugui implicar un dany a la privacitat d’un individu serà immediatament castigat amb el tancament del fil. La informació postejada serà eliminada i, depenent de la gravetat en la vulneració de la privacitat, la sanció podrà ser d’expulsió tant temporal com definitiva de l’usuari de la plataforma web.
  • CODI PENAL: Les amenaces i assetjaments a usuaris o moderadors mitjançant el fòrum, correu electrònic o xat estan considerats un delicte greu per la llei.
 • La Diputació disposa de l’ús personal i exclusiu dels materials del curs. No es pot citar o reproduir qualsevol dels materials que s’inclouen en aquest curs. Tots els textos, imatges, descarregables, vídeos, videotutorials, recursos, discussions de fòrum, comentaris, dades incloses i qualsevol altres materials inclosos en aquest curs estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual aplicable i, per tant, són únicament per al teu ús personal i no poden ser compartits amb altres persones o publicats al bloc o públicament en cap altre mitjà.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Diputació de Barcelona i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Diputació.
 • Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.
 • Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la Diputació de Barcelona. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
  • DIBA és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de la Diputació. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la Diputació de Barcelona i dels ens de gestió vinculats a ella que apareguin en el web o sobre els quals se n’hi doni informació.
  • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Diputació de Barcelona o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Diputació de Barcelona no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

4. PROTECCIÓ DE DADES

 • La Diputació de Barcelona donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.
 • Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació “entorn segur”, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l’usuari i la Diputació. L’usuari pot verificar si es troba en un “entorn segur” comprovant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà a la pantalla junt a la URL.
 • La Diputació de Barcelona és la responsable de les dades recollides en els seus formularis. En el cas que actuï per compte d’algun Ens local o altre organisme com a Encarregada del tractament s’indicarà qui n’és el responsable.
 • La informació detallada sobre el tractament de dades en cada cas s’inclourà al propi formulari (la finalitat del tractament, si les dades es cediran a tercers, el termini de conservació…). Si us plau, llegeixi-la.
 • Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.catdes d’on el Delegat de Protecció de Dades l’atendrà.
 • Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
 • Amb caràcter general, les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Barcelona.
 • Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dadeso presencialment/per correu a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre tot adjuntant còpia del seu document d’identitat.”

5. RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS

 • La Diputació de Barcelona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.
 • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
 • La Diputació de Barcelona no serà responsable de la informació que es pugui obtindre a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
 • La Diputació de Barcelona no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. La Diputació de Barcelona tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d’aquest portal.
 • La Diputació de Barcelona no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • La Diputació de Barcelona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
 • L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Contacte

Digiemprèn

Tel 93. 404. 92. 16

digiempren@diba.cat