Declaració d’accessibilitat

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI/ ), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles a tothom i Digiempren de Diputació de Barcelona s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web:

https://digiempren.diba.cat/

Pautes d’accessibilitat

S’han pres diverses mesures per fer el lloc web més accessible, entre les quals:

 • Ordre lògic de presentació dels elements a la pantalla.
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Contrast de text

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al RD 1112/2018 a causa de les excepcions que s’indiquen a continuació.

 1. a) Manca de conformitat amb el RD 1112/2018 en els punts següents:
 • En algunes pàgines hi pot haver controls en formulari sense etiquetar, o imatges i text amb enllaç al mim recurs. [Requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual d’EN 301549:2020]
 • La informació, estructura i relacions comunicades a través de la presentació en algun cas no poden ésser determinades per programari. [Requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions d’EN 301549:2020]
 • No hi ha un mecanisme per evitar els blocs de contingut que es repeteixen a múltiples pàgines. [Requisit número 9.2.4.1 Evitar blocs de EN 301549:2020]
 • El propòsit d’alguns enllaços no pot ser determinat només amb el text de l’enllaç oa través del text de l’enllaç sumat al context de l’enllaç determinat per programari [Requisit 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços(en context) d’EN 301549:2020]
 • Als continguts implementats mitjançant ús de llenguatge de marques, els elements tenen les etiquetes d’obertura i tancament completes; els elements estan niats d’acord amb les especificacions; els elements no contenen atributs duplicats i els ID són únics, excepte quan les especificacions permetin aquestes característiques. [Requisit 9.4.1.1 Processament d’EN 301549:2020]
 • Per a tots els components de la interfície d’usuari (incloent-hi però no limitat a: elements de formulari, enllaços i components generats per scripts) el nom i la funció en algun cas no poden ser determinats per programari; els estats, propietats i valors que poden ser assignats per lusuari poden ser especificats per programari; i els canvis en aquests elements estan disponibles per consultar-los per les aplicacions d’usuari, incloent-hi els ajuts tècnics. [Requisit 9.4.1.2 Nom, funció, valor d’EN 301549:2020]
 1. b) Càrrega desproporcionada: No aplica.
 2. c) El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin tots els requisits d’accessibilitat. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a arxius ofimàtics corresponents a convocatòries d’ocupació pública de diferents organismes públics que s’hagin de publicar en aquest lloc.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 28 de març de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per un tercer (SERINZA SOLUTIONS SL)

Eines de validació semiautomàtiques:

 • Validador (X) HTML de W3C: És un servei online gratuït de validació de codi que comprova la conformitat dels documents respecte a les gramàtiques del W3C i altres estàndards (X) HMTL.
 • SortSite és una altra eina en línia, de l’empresa privada Powermapper Software, que permet verificar l’accessibilitat d’una pàgina web tant per les WCAG 1.0 i 2.1 com per altres normes d’accessibilitat com ara la Secció 508 dels EUA.
 • The Wave és una eina gratuïta de validació que es basa en les normes de WCAG 2.1 i la Secció 508 dels EUA. Està desenvolupat per WebAIM (Accessibility in Mind), organització sense ànim de lucre del Center for Persons with Disabilities de la Universitat de l’Estat d’Utah. Aquest validador no només realitza una anàlisi detallada d’accessibilitat sinó que proporciona informació sobre el contingut i l’estructura de les pàgines per ajudar els desenvolupadors a fer les tasques que exigeixen una presa de decisions de tipus personal.
 • net Utilitzada per revisar els problemes d’accessibilitat i localitzar aquests errors en codi font.
 • Axe Accesibility és una eina gratuïta de validació que es pot afegir com a extensió per a diferents navegadors com Chrome o Firefox

Comprovació manual:

 • Confirmar que es pot augmentar la mida de font i que la pàgina és usable amb una mida de font gran.
 • Comprovar que hi ha un bon ressaltat visual de l’element que rep el focus tant mitjançant el ratolí com mitjançant el teclat.
 • Provar les pàgines amb diferents resolucions de pantalla i/o amb diferents mides de finestra.
 • Visualitzar les pàgines de manera que agafin automàticament l’aparença a “Negre Alt contrast” o una altra de similar, seleccionada a les opcions del sistema de l’ordinador.
 • Revisar el contrast que hi ha entre fons i text, tant als continguts com a les imatges.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del següent mail digiempren@diba.cat.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per Digiempren de Diputació de Barcelona.

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre del 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2020 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

La darrera revisió de l’accessibilitat s’ha fet el 28 de març del 2022.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les darreres versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android