Amb la col·laboració de Serinza Solutions S.L. ( amb CIF num B49289129, en endavant “el Proveïdor”) amb seu a Ctra. Aldehuela nº 23 / Oficina 206, 49019 Zamora i email a efectes d’exercici dels drets sobre dades de caràcter personal info@serinza.com i d’acord a la política de privacitat indicada a: https://www.serinza.com, l’organitzador de DIGIEMPREN (https://digiempren.diba.cat/) és:
Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, amb domicili a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona i telèfon 93 402 22 22 (contacte correu electrònic) (en endavant, “L’Organitzador”)

“L’Organitzador” i “El Proveïdor” duen a terme DIGIEMPRÈN d’acord amb les següents condicions legals:

1. Participació

Podran participar a “DIGIEMPREN” totes les persones físiques majors d’edat que acceptin les presents condicions legals.
La participació és gratuïta i dona dret a poder accedir al conjunt de cursos i elements formatius (com les miniguies) vinculats al comerç en línia.
Aquests elements es posen a disposició dels participants únicament per al seu gaudi directe, personal e intransferible, ostentant “L’Organitzador” i “El Proveïdor” tots els drets comercials en relació als mateixos.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de “L’Organitzador” i “El Proveïdor” o de tercers que els hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts.
Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel•lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual sobre aquests continguts.
Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la “L’Organitzador”. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, en cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
  • DIBA és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de la Diputació. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de “L’Organitzador” i/o “El Proveïdor”.
  • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il•lícites o il•legals, que infringeixin els drets de la de “L’Organitzador” i/o “El Proveïdor” o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Ni “L’Organitzador” ni “El Proveïdor” seran responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

3. Política de privacitat

Les dades personals recollides inicialment són: Nom, Cognoms, Nom del Comerç, E-mail, Telèfon i Codi Postal. Són dades necessàries per a poder participar. Tanmateix, s’haurà de crear un nom d’usuari (que sigui acord amb la Llei i respectuós amb els drets de tercers) i una contrasenya, que la persona usuària es responsabilitzarà de mantenir en secret.
Aquestes dades tenen com a única finalitat la millor gestió dels cursos i la resta d’elements propis de la plataforma DIGIEMPREN per part de “L’Organitzador” i “El Proveïdor”. Els usuaris també podran rebre informació/newsletters respecte de nous continguts de la plataforma.
Els participants podran revocar total o parcialment i en qualsevol moment el consentiment donat per al tractament de les seves dades a través d’una notificació a l’email (_____________________). Una revocació total comportarà automàticament la cancel·lació de les dades del participant dels fitxers titularitat de “El Proveïdor” i, en tot cas, de “L’Organitzador”, així com la pèrdua del dret a continuar participant en DIGIEMPREN.
Totes les persones les dades de les quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament les accions derivades dels seus drets d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació, informació, portabilitat, limitació de tractament i qualsevol altre que poguessin tenir.

Aquests drets, en relació amb “El Proveïdor” s’exercitaran d’acord amb el que s’indica en aquest document d’acord amb les senyes referenciades a l’inici de les presents condicions. Respecte de “L’Organitzador” podran ser exercitades a través d’una de les següents vies:

  • Per escrit, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant de qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/web/registre.
  • * Per email __________________

Sense perjudici d’aquestes vies, per a qualsevol aspecte vinculat amb l’exercici dels drets legals en matèria de dades personals, pot anar a la seva pròpia autoritat de control o a la de l’Organitzador, de ser diferent, així com posar-se en contacte amb el seu Delegat de Protecció de Dades (dpo@diba.cat)

4. Naturalesa de la Informació i Altres.

Tota la informació continguda no ha de ser considerada com a assessorament tècnic, legal, econòmic/financer ni d’altres tipus ni ha de fer-se servir com fonament, sense més, per a la presa de decisions. No pot reemplaçar els consells de professionals ni té caràcter oficial. La seva naturalesa és divulgativa.
“L’Organitzador” i “El Proveïdor” es reserven el dret a modificar el contingut d’aquesta plataforma i les seves condicions d’ús per causes justificades i salvaguardant els drets dels usuaris. De la mateixa manera, i sens perjudici dels drets dels usuaris, « L’Organitzador » i « El Proveïdor » es reserven el dret a acabar la prestació d’aquest servei en qualsevol moment.